Over ons

BB Assuradeuren is een gevolmachtigde agent van 5 verzekeraars. Dit betekent dat wij diverse werkzaamheden uit handen nemen van deze verzekeraars, bijvoorbeeld polisuitgave, schadebehandeling en premie-incasso.

De verzekeraars waarvan wij volmacht hebben gekregen zijn:

– Nationale-Nederlanden
– Allianz
– DAS Rechtsbijstand
– Allianz Global Assistance
– Anker Insurance Company
– ARAG SE
– ASR Schadeverzekering NV
– Avero Achmea
– Midglas NV
– Rhion Versicherung AG

Geen van deze verzekeraars heeft een aandelenbelang in ons bedrijf. Wij zijn dan ook een volledig zelfstandig onafhankelijk werkend bedrijf.

De verzekeringsproducten die wij aanbieden zijn uitsluitend verkrijgbaar via onafhankelijk werkende intermediair.

Naast maatwerk hebben wij ook eigen productlijnen ontwikkeld op het gebied van particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen.

Protocol volmacht en onze gedragscode

BB Assuradeuren hecht veel waarde aan een integere en professionele dienstverlening. Om die reden heeft BB Assuradeuren zich geconformeerd aan de gedragscode NVGA en volgen wij het protocol volmacht.

Gedragscode NVGA

Protocol Volmacht

 

Conflicterende situaties

1. Inleiding

Organisaties die naast het volmachtbedrijf ook als tussenpersoon functioneren, kunnen worden geconfronteerd met conflicterende situaties.

Van deze organisaties wordt vanuit de samenwerkingsovereenkomsten met verzekeraars verlangd dat zij een beleid hebben vastgesteld, ten aanzien van de handelswijze in conflicterende situaties. Tevens is dit een verplichting die voortvloeit uit het lidmaatschap van de NVGA.

2. Inventarisatie mogelijke conflicterende situaties

In onze organisatie zijn het bemiddelingsbedrijf en het volmachtbedrijf ondergebracht in twee afzonderlijke bedrijven:

  • Bemiddelingsbedrijf: BB Assurantie Service BV
  • Volmachtbedrijf: BB Assuradeuren BV

Door deze opzet is er voor wat betreft het aanvragen, wijzigen, opzeggen en royeren van verzekeringen een volstrekte taakscheiding aanwezig tussen de betreffende verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden voor wat betreft het bemiddelingsbedrijf en volmachtbedrijf.

Vanuit efficiencyoverwegingen is deze taakscheiding niet doorgevoerd voor wat betreft de beoordeling en behandeling van schaden en schadeclaims.

3. Beleid

In geval van een conflicterende situatie beslist het hoofd volmacht, of in voorkomende gevallen ook de directie en de volmachtgever, over de uitkering van de schade.

4. Controle

Om de goede werking van deze procedure te waarborgen wordt eenmaal per kwartaal door het hoofd volmacht gecontroleerd of er sprake is van een conflicterende situatie. Voor deze controle worden er 10 willekeurige volmachtschaden geselecteerd en fysiek gecontroleerd. De uitkomst van deze controle wordt in een Excel document vastgelegd.

 
Kifid
BB Assuradeuren BV is aangesloten bij het Kifid onder nummer 300.003765.