Brancheorganisaties

NVGA

BB Assuradeuren is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). 

Om lid te zijn van deze organisatie dienen wij te voldoen aan een kwaliteitsnormering. Conform de daarin gestelde eisen beschikken wij over een regeling voor conflicterende situaties. Deze regeling zorgt er voor dat in geval van tegenstelling in belangen het klantbelang wordt gewaarborgd.

De NVGA ziet voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in het initiëren van ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en andere spelers in en rondom het volmachtbedrijf. De verankering van het volmachtbedrijf in de verzekeringsbranche en de bestuurs- en adviesorganen er omheen, is van groot belang voor een evenwichtige ontwikkeling van de financiële dienstverlening in Nederland.

Fouten maken is menselijk

Een vergissing, een verkeerde inschatting, een misverstand, het hoort er allemaal bij. Maar één zo’n moment van onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben voor u als onze klant, voor onszelf en ons bedrijf.

BB Assuradeuren is dan ook verzekerd tegen de gevolgen van fouten, vergissingen e.d. via een uitstekende beroepsaansprakelijkheidsverzekering die is gesloten bij .

Toezicht AFM

BB Assuradeuren is aangesloten bij de Autoriteit Financiele Diensten (AFM) onder nummer 12006664.

De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wat kunt u als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen dient u zelf te nemen?

 

Kifid

BB Assuradeuren is aangesloten bij de Kifid onder nummer 300.003765.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bedoeld om voor u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken.

Vanzelfsprekend kunt u altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

Kifid wordt gefinancierd door een gelijknamige stichting die is opgericht door de genoemde branche-organisaties. Deze hebben overigens geen enkele invloed op of bevoegdheid ten aanzien van de wijze waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming.

Via Kifid kunt u toegang verkrijgen tot de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Ombudsman Pensioenen.

Inschrijving handelsregister

BB Assuradeuren is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37084585.

Meer informatie vindt u op de website van de KvK.