Privacy & disclaimer

Privacystatement

Algemeen
Deze website wordt beheerd door BB Assuradeuren. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan BB Assuradeuren  persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. BB Assuradeuren zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die BB Assuradeuren  bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
BB Assuradeuren verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie
BB Assuradeuren tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin BB Assuradeuren wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan BB Assuradeuren instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
BB Assuradeuren kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, ophttp://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden
Dit Privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen
Indien u geen marketinginformatie van BB Assuradeuren wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken:

BB Assuradeuren
Bestevaerstraat 45
1812 PB Alkmaar

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. De nieuwsbrief biedt u daartoe de mogelijkheid.

Als u vragen hebt over dit privacystatement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u deze indienen via een online verzoek of per gewone post:

BB Assuradeuren
Postbus 1082
1810 KB Alkmaar

Wijzigingen privacystatement
BB Assuradeuren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.bbassuradeuren.nl) van BB Assuradeuren, Bestevaerstraat 45, 1812 PB te Alkmaar.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
Deze website (www.bbassuradeuren.nl) dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel BB Assuradeuren tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt BB Assuradeuren expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. BB Assuradeuren garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan BB Assuradeuren of aan derden waarmee BB Assuradeuren een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB Assuradeuren of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan BB Assuradeuren zendt, is niet gegarandeerd. BB Assuradeuren raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan BB Assuradeuren te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan BB Assuradeuren te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
BB Assuradeuren aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of BB Assuradeuren op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
  2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
  3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan BB Assuradeuren of aan u wordt gezonden
  4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
  5. misbruik van deze internetsite
  6. verlies van gegevens
  7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
  8. aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
BB Assuradeuren behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.